هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکت های ملت

Card image

احسن الله رادمهر

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

Card image

محمود رشیدی

رئیس هیئت مدیره

Card image

مجید ابراهیمی

نایب رئیس هیئت مدیره

Card image

حمید نیک بین

عضو هیئت مدیره

Card image

سعید صادقی

عضو موظف هیئت مدیره