هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکت های ملت

Card image

سجاد روستا آزاد

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

Card image

محمود رشیدی

رئیس هیئت مدیره

Card image

مجید ابراهیمی

نایب رئیس هیئت مدیره

Card image

اردشیر آرش

عضو موظف هیئت مدیره