بیانیه مأموریت

این شرکت به عنوان هلدینگ ابزاری بانک مأموریت اصلی خود را "حمایت، نظارت و هدایت شرکت های تابعه به منظور هم افزایی و افزایش بهره وری، مشتری مداری، فسادستیزی، خلق ثروت و سودآوری در جهت اهداف عالیه بانک ملت می داند" 

ما بر این باوریم که " تعهد، صداقت، فسادستیزی، امانت داری و ارزش آفرینی اصول لاینفک پیشبرد اهداف شرکت می باشد".